|  endast text  |  tillgänglighet  |  hjälp  |  översikt  | Mitt ITF inloggning | registrera
* *
Internationella transportarbetarefederationen
*
*
HemUtbildning > Utbildning i en miljö i förändring

Utbildning i en miljö i förändring

ITF translations available: English, Türk, Deutsch, Español, Français, Svenska

Google free translation: Italiano, Norske, Português, 中国的, 한국의, Bahasa Melayu, ภาษาไทย, हिंदी, اردو, தமிழ், Kiswahili, Русский, العربية

Utbildning i en miljö i förändring

Utbildning är ett viktigt verktyg för att hjälpa till att bygga starka fackförbund som svar på den globala omstruktureringen av transportnäringen. ITF lägger tonvikten på utbildningsverksamhet som tar upp frågor kopplade till globaliseringen i transportnäringen, relaterar till de näringsmässiga prioriteringarna i de olika transportsektorerna, och är samordnade på en underregional, regional och global nivå. Vi riktar oss till både industriländer och utvecklingsländer.

ITFs långsiktiga målsättningar för utbildningen syftar till att:

 • Bygga upp en medvetenhet bland fackliga ledare och medlemmar om vikten av internationell solidaritet och organisering i globaliseringssammanhang;
 • Främja utarbetandet av en kritisk analys av och svar på omstruktureringen av transport;
 • Stödja och stärka facklig organisering;
 • Stärka policy, organisering och facklig strategi på underregional och regional nivå för att effektivt svara på regional/underregional ekonomisk integration och policyskapande;
 • Skapa möjligheter till medverkan och att göra sin röst hörd för kvinnliga arbetstagare och andra marginaliserade transportarbetare i ITFs medlemsförbund och strukturer.

ITFs utbildningsavdelnings roll

Avdelningen har ansvaret för den strategiska utvecklingen och samordningen av ITFs utbildningsaktiviteter utformade för att stödja och stärka transportarbetareförbund.

Utbildningsavdelningen strävar efter att:

Stödja ITFs näringssektioner genom att genomföra utbildningsprogram och ta fram material för att stärka fackliga svar på viktiga frågor i näringen såsom privatisering och liberalisering. Detta bygger upp transportförbundens kapacitet att mer effektivt organisera och att på ett förutseende sätt svara på näringsmässiga förändringar.

Initiera sektionsöverskridande utbildningsverksamhet som tar upp frågor relevanta för alla transportsektorer innefattande logistik, HIV/AIDS, att organisera informella transportarbetare samt bygga upp kvinnors medverkan och ledarskap i förbunden.

Sörja för grundläggande facklig utbildning för att skapa och stärka strukturer, kollektiva förhandlingar, beslutsfattande och policy hos medlemsförbunden.

Tillhandahålla utbildning för kursledare i användandet av ITFs resursmaterial och att integrera utbildning om internationella frågor i fackliga utbildningsprogram.

Utveckla skräddarsydda kurser för medlemsförbund.

Samordna ett globalt nätverk för kursledare som länkar samman kursledare hos medlemsförbunden med ITFs utbildningsavdelning i London och regionerna.

Organisera och samordna studiebesök hos ITF.

Skapa förbindelser med fackliga broderorganisationer och arbetstagares utbildningsorganisationer innefattande globala fackliga federationer, IFWEA, arbetstagares serviceorganisationer och frivilligorganisationer.

Samordna förbindelser med organisationer som ger solidaritetsstöd och ekonomiskt stödjer utbildningsverksamhet i utvecklingsländer.

ITFs sommarskola

En höjdpunkt i ITFs utbildningskalender är den årliga sommarskolan. ITF-anslutna förbund har funnit att många av de frågor som påverkar deras medlemmar på den lokala nivån ofta har en internationell dimension, vilken kräver en internationell svarsreaktion. Detta veckolånga utbildningsprogram ger ett tillfälle att utforska och analysera kopplingarna mellan lokala frågor och globala trender. Sommarskolan samlar transportfackliga ledare och aktivister från alla regioner och transportsektorer.

Utbildning för transportsektorer

Utbildningsseminarier för förbund inom sjöfart, flyg, väg och järnväg äger rum på regional, underregional och nationell nivå.

Järnvägar
Projekten berör omstrukturerings- och privatiseringsprocesser, vilka dramatiskt har inverkat på arbetstagare och fackförbund. Syftet är att föra samman förbund för att utbyta erfarenheter och utarbeta strategier, innefattande att utveckla konkreta alternativ till regeringsplaner.

Vägtransport
Vägtransporten står inför ökande övergång till informella sektorn särskilt i utvecklingsländer. Utbildningen är fokuserad på att stärka förbundens kapacitet att organisera vägtransportarbetare både på de formella och informella arenorna.

Civilflyg
Näringsmässiga förändringar i civilflygsektorn innebär att förbunden behöver arbeta tillsammans för att analysera och svara på avregleringen, vilken skulle kunna leda till lägre arbets- och säkerhetsnormer. Utbildningsprogram hjälper flygförbunden att analysera förändringarna och utarbeta motreaktioner.

Sjöfart
ITFs utbildningsprogram skapar medvetenhet och stödjer ITFs kampanj mot bekvämlighetsflagg. Utbildningsseminarier genomförs även för hamnarbetare om frågor som gäller hamnreform och privatisering.

Sektionsöverskridande utbildningsprogram

Utbildningsverksamheten främjar även ett sektionsöverskridande arbetssätt och perspektiv.

Kvinnliga transportarbetare
ITF genomför långsiktiga utbildningsprogram för kvinnliga transportarbetare. Syftet är att bygga upp kvinnor som fackliga aktivister och att utrusta dem med nödvändigt kunnande. I synnerhet stödjer utbildningsverksamheten bildandet av kvinnokommittéer och nätverk samt medverkan av kvinnliga aktivister i kollektiva förhandlingar.

HIV/AIDS och transportarbetare
HIV/AIDS är särskilt oroande för transportarbetare. Resande och långa tider borta från hemmet gör att transportarbetare är särskilt utsatta. ITF har utbildningsprogram som tar upp HIV/AIDS som en arbetsplatsfråga, utvecklar strategier för att slåss mot diskriminering och för förebyggande program, såväl som stöd till medlemmar som lever med HIV/AIDS.

Det centrala målet är att bygga upp facklig kapacitet för att formulera omfattande politiska riktlinjer för arbetsplatsen om HIV/AIDS, vilka även kan inkluderas i kollektivavtal.

Medlemsförbunden uppmuntras att arbeta med samhällsorganisationer och att lobba regeringar om de bidragande faktorerna till spridningen av HIV/AIDS i transportnäringen innefattande förseningar vid gränsövergångar, inadekvata anläggningar vid rastplatser och begränsad tillgång till hälsovård. Rådgivning och provcentraler för resande arbetstagare.

Att utarbeta material

ITFs utbildningsavdelning utarbetar material för medlemsförbunden att användas i utbildningsprogram. Material som finns att tillgå innefattar:

 • Vi globaliserar solidaritet
 • Kvinnorna som transporterar världen
 • Arbetstagares rättigheter är mänskliga rättigheter
 • Att stärka fackliga svarsreaktioner på hamnreform
 • Vi svarar på liberalisering, avreglering och näringsmässiga förändringar inom flyget
 • HIV/AIDS: Transportarbetare vidtar åtgärder
 • Strategiskt kampanjarbete
 • Utbildningsmoduler om olika frågor innefattande ITFs roll, globalisering och transport samt logistik.

ITFs regionala utbildningssamordnare

Varje ITF regionalkontor har en utbildningssamordnare på heltid och säkerställer därigenom att medlemsförbunden i olika regioner är aktivt involverade i utbildningsverksamheten. Regionalkontoren är också i en unik position för att formulera projektidéer, då de är insatta i de lokala frågorna och de problem man står inför. De regionala utbildningssamordnarna ger medlemsförbunden en direkt förbindelse med ITFs utbildningsavdelning i London.

education@itf.org.uk

 

 

 

 


*
*
*
Copyright © 2012 ITF
ITF House, 49-60 Borough Road, London SE1 1DR  |  +44 20 7403 2733   |  mail@itf.org.uk
Copyright © 2012 ITF
ITF House, 49-60 Borough Road, London SE1 1DR  |  +44 20 7403 2733   |  mail@itf.org.uk